Zpráva o činnosti SDH Tvrdonice v roce 2011

18.01.2012 1382x

286.jpgSbor dobrovolných hasičů Tvrdonice eviduje k 31.12.2011 celkem 94 členů, čímž si stále drží druhé místo v rámci okresu Břeclav. Z 69 dospělých je 47 mužů a 22 žen. Kroužek mladých hasičů eviduje 21 dětí a 4 členové jsou vedeni v kategorii dorostu. V loňském roce naše řady opustili pan Jan Urbánek a pan Jiří Straka.V uplynulém roce se uskutečnilo 6 výborových a 3 členské schůze, na kterých se řešili aktuální záležitosti činnosti sboru dle plánu práce schváleného na minulé valné hromadě. Byla svolána také jedna mimořádní valná hromada. Účast na výborových schůzích sice nebyla vždy stoprocentní ale většina absencí byla řádně omluvena.V roce 2011 členové sboru ze svého volného času obětovali celkem 4.483 hodin. Z toho 632 hodin údržbě výzbroje a výstroje, 248 hodin pomoci obci a občanům, 293 hodin přípravě a výcviku členů zásahové jednotky, 163 hodin propagaci požární ochrany, 160 hodin přípravě kulturních a společenských akcí. Členové soutěžních družstev věnovali přípravě na soutěže 970 hodin a 1524 hodin strávili na soutěžích. Vedoucí kolektivu mladých hasičů věnovali svým svěřencům 288 hodin, zde si myslím, že číslo není zcela přesné, protože v knize brigád nebyly zaznamenány všechny akce. A konečně členové SDH Tvrdonice zařazení v zásahové jednotce obce strávili 205 hodin při pomoci při mimořádných událostech a taktických a prověřovacích cvičeních.V uplynulém roce pořádal sbor několik akcí. Za celkem zdařilý lze považovat tradiční hasičský bál, který byl velmi kladně hodnocen. 17 dubna jsme zorganizovali zájezd pro mladé hasiče i dospělé členy na vojenskou leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. V sobotu 7 května jsme uspořádali soutěž mladých hasičů, která se již tradičně řadí mezi nejlepší soutěže na okrese. Následující den, v neděli 8. května pak při příležitosti oslav svátku patrona hasičů svatého Floriána před mší svatou proběhlo žehnání nového zásahového vozidla CAS-20, které bylo pořízeno v listopadu roku 2010 a hlavní události dne bylo žehnání nového hasičského praporu. Slavnostní prapor Sboru dobrovolných hasičů byl pořízen z finančních prostředků, které sbor získal pořádáním kulturních a společenských akcí, dále z darů členů sboru a občanů Tvrdonic. Na pořízení praporu byla poskytnuta dotace z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 15 tisíc korun a 8 tisíc korun poskytla Nadace pro podporu hasičského hnutí. Děkuji všem, kteří na pořízení praporu přispěli. Dne 18. června se uskutečnila na fotbalovém hřišti TJ Sokol Tvrdonice soutěž v požárním útoku „O pohár obce Tvrdonice“, která byla zařazena do seriálu Břeclavské hasičské ligy. Třešničkou na dortu bylo to, že výkonem družstva mužů zůstal putovní pohár po mnoha letech ve Tvrdonicích.Za zmínku stojí také skutečnost, že po mnohaletém úsilí bylo před koncem roku dosaženo podpisu smlouvy mezi obcemi Tvrdonice a Kostice o takzvaném zřízení společné jednotky požární ochrany. Po stránce jedné je to přínos pro obec Tvrdonice co se týká spolufinancování nákladů na provoz jednotky, pro náš sbor to ale na straně druhé přináší další závazky a povinnosti.Jak bylo zmíněno ve výčtu brigádnických hodin, naše činnost je různorodá. Naši členové se bez nároků na odměnu a bez ohledu na svůj volný čas starají o techniku obce, která je určena k pomoci občanům při různých mimořádných událostech. Na požádání pomáhají občanům i ostatním spolkům ve Tvrdonicích. Již tradičně jsou udržovány dobré vztahy s místní rybářskou organizací.    K tomu, aby naše pomoc byla účinná, a na požadované úrovni je třeba zdokonalovat se v ovládání techniky a ostatního vybavení k čemuž slouží odborná školení a různá taktická a prověřovací cvičení kterých se jednotka zúčastňuje. Soutěžní družstva mužů a žen se účastní všech soutěží pořádaných nejen na území okresu Břeclav ale také v sousedních okresech i za hranicemi České republiky. Dobré výsledky si rovněž vyžadují pravidelnou tréninkovou přípravu. Kolektiv mladých hasičů je kapitola sama o sobě. Již hezkou řádku let se zásluhou vedoucích, kterým patří velké poděkování, řadí družstva mladých hasičů mezi nejlepší v okrese. Za celou soutěžní sezonu se nestalo, aby si nepřivezli z každé soutěže nějakou medaili.Na závěr mé zprávy bych chtěl zmínit, že v letošním roce si připomeneme 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích.Úplným závěrem chci poděkovat všem členům, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na činnosti sboru a popřát všem hodně štěstí, zdraví, pohody a elánu do roku nastávajícího.Ve Tvrdonicích dne 8. ledna 2012

Aktuality
Žádné aktuality
Sponzoři
baner_maska.jpg
FRUJO-POLAKas.jpg
baner_potisk.jpg
baner_hss.jpg
baner_bppo.jpg
Přihlášení
SDH Tvrdonice 2021
dnes: 24 | celkem: 429792